15.3.14

君子责己,小人责人。—(宋)林速


Jūnzǐ zé jǐ, xiǎo rén zé rén. —(Sòng) lín sù
Quân tử trách mình, tiểu nhân trách người.
(Tống - Lâm Tốc)

意思是:君子只严格要求自己,小人则对别人求全责备。
Ý nghỉa là: Quân tử chỉ yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, tiểu nhân thì quở trách 
cầu toàn người khác.

责备 [zébèi] phê phán; chỉ trích; quở trách。批评指摘。
受了一通责备 bị quở trách một trận.
责备几句就算了。quở trách vài câu là được rồi.

求全 [qiúquán]
1. cầu toàn (mang ý mỉa mai)。要求完美无缺(多含贬义)。
求全思想。tư tưởng cầu toàn.
2. trọn vẹn; tốt đẹp (hi vọng mọi việc)。希望事情成全。
 委曲求全。chịu nhân nhượng để được an toàn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét