11.2.14

只要功夫深,铁杵磨成针 【谚】


Zhǐyào gōngfu shēn, tiě chǔ mó chéng zhēn
Có công mài sắt có ngày nên kim

造句与例句
滴水穿石; 只要功夫深,铁杵磨成针。
锦玉:只要功夫深,铁杵磨成针。所以,我想要我只要努力学习,就一定能学得好。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét