28.1.14

善有善报,恶有恶报;若是不报,时候未到 【谚】

Shàn yǒu shàn bào, è yǒu è bào; ruòshì bù bào, shíhou wèi dào [yàn]
"Thiện có thiện báo, ác có ác báo, nếu không thấy báo, vì thời gian chưa đến” (Ngạn ngữ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét