16.1.14

学无止境 【谚】

Xué wú zhǐjìng

VIỆC HỌC KHÔNG CÓ CHỖ TẬN CÙNG (Ngạn ngữ)

止境  [zhǐjìng]  chừng mực; mức độ; bờ bến; chỗ tận cùng。尽头。
 科学的发展是没有止境的。
phát triển khoa học là không bờ bến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét