27.1.14

不经过琢磨,宝石也不会发光 【谚】


Bù jīngguò zhuómó, bǎoshí yě bù huì fāguāng [yàn]
Không qua gọt giũa, đá quý cũng không thể phát sáng (Ngạn ngữ)


比喻凡事都要经过琢磨,磨练,才会变得坚强,更美好。
Bǐyù fánshì dōu yào jīngguò zhuómó, mó liàn, cái huì biàn de jiānqiáng, gèng měihǎo.
Ví như phàm việc gì đều trải qua dùi mài, rèn luyện mới trở nên kiên cường, tốt đẹp hơn.琢磨 [zhuómó]
1. đẽo gọt; gọt giũa。雕刻和打磨(玉石)。
2. gọt giũa (bài văn)。加工使精美(指文章等)。
[zuómo]
suy nghĩ; suy xét; cân nhắc。思索;考虑。
队长的话我琢磨了很久。
lời nói của đội trưởng tôi suy nghĩ rất lâu
你琢磨琢磨这里面还有什么问题
anh nghĩ xem ở đây còn có vấn đề gì.

宝石 [bǎoshí] đá quý; bảo thạch。

发光 [fāguāng] phát sáng; 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét