16.1.14

心坚石穿 【谚】Xīn jiān shí chuān
BỀN LÒNG ĐÁ MÒN (Ngạn ngữ)