14.1.14

不经一事,不长一智 【成语】Bù jīng yīshì, bù zhǎng yī zhì
Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Không làm thì không có kinh nghiệm.

(Thành ngữ)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét